ویژگی های تخمه آفتابگردان

و هسته) برای نمونه ای از 145 دانه طبقه بندی نشده محاسبه شد.

نتایج در جدول 2 آورده شده است. همه همبستگی ها در p < 0.05 معنی دار بود.

نسبت های L/W، ​​L/T، W/T نشان می دهد که طول بیشتر با عرض و ضخامت مرتبط است، با این حال، عرض به شدت با ضخامت مرتبط است.

نسبت طول، عرض و ضخامت تخمه آفتابگردان سقز همبستگی کمی با یکدیگر نشان داد.

ضریب همبستگی برای نسبت‌های L/l، W/w و T/t نشان‌دهنده این واقعیت است که دانه‌های بزرگ‌تر هنگام پوست‌گیری، هسته‌های بزرگ‌تری می‌دهند.

برای بررسی همبستگی بالقوه با جرم، تمام ترکیبات نسبت با پارامترهای مکانی دانه و دانه محاسبه شد.

جرم بیشتر به ضخامت و عرض در دانه و با طول در هسته مربوط می شود.

رابطه متوسطی بین ویژگی‌های فضایی دانه و هسته با جرم دانه‌ها مشاهده شد.

علاوه بر این، روابط قوی بین دانه ها و جرم هسته (r = 0.97) و بین قطر معادل و جرم دانه و دانه (r = 0.84) یافت شد. با این حال، بدست آوردن قطر معادل سخت است زیرا به طول، ضخامت و عرض بستگی دارد.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که رابطه خطی بالایی بین پوسته و جرم دانه وجود دارد.

با توجه به مقادیر به دست آمده، تخمه آفتابگردان خام عمده را می توان به عنوان پارامتری برای طبقه بندی تخمه های آفتابگردان در سه طبقه استفاده کرد. مرزهای جرم برای هر کلاس از Munder، 2017 [40] گرفته شد: برای کلاس I، m ≤ 0.045 گرم، برای کلاس II بین 0.045-0.070 گرم و m > 0.070 گرم برای کلاس سه.

نسبت 13.08 درصد از کل نمونه تخمه آفتابگردان در طبقه اول، درصد 55.23 درصد در طبقه دوم و یک درصد از 21.68 درصد در طبقه سوم وارد می شود.

بر اساس عدم اهمیت یافت شده برای M/m Gupta و Das [55] دانه های آفتابگردان را بر اساس طول آنها طبقه بندی می کنند.

از سوی دیگر، سانتالا و همکاران. [61] علیرغم یافتن M/m بالاترین ترکیب معنی دار، طبقه بندی را بر تخمه آفتابگردان خام طول انتخاب کردند و تصمیم آنها را توجیه نکرد.

خواص ابعادی، هندسی و وزنی چهار دسته دانه و هسته در جدول 3 ارائه شده است.

تجزیه و تحلیل ANOVA نشان می دهد که با افزایش جرم، تمام اشکال و ابعاد فضایی دانه و هسته آفتابگردان به طور قابل توجهی گسترش یافته است (05/0 > p ) دادن دانه ها و هسته های بلندتر، پهن تر، ضخیم تر، گردتر و سنگین تر.

افزایش قابل توجه در چگالی ظاهری و کاهش تخلخل با طبقات با کروییت مرتبط است زیرا اجسام گردتر تمایل دارند فضای بیشتری را در یک حجم معین اشغال کنند.

از آنجایی که ضخامت در تخمه آفتاب گردان چینی و دانه ها کمتر از عرض بود، می توان آنها را دارای بدنه های بیضی شکل فشرده توصیف کرد [40]. علاوه بر این، ویژگی‌های ابعادی برای تعیین روزنه ماشین‌های پردازش بذر مهم هستند [62].

  • منابع:
    1. Nutritional Characteristics Assessment of Sunflower Seeds, Oil and Cake. Perspective
  • تبلیغات: 
  1. بینش معنادار درمورد استفاده از رنگ ها
  2. قیمت انواع پارچه لگ چرم صادراتی
  3. بهترین تولیدکننده تاپ ورزشی نخی زنانه
  4. بررسی اصل و ریشه ی کشمش