واردات الیاف نساجی طبیعی

چرا واردات الیاف طبیعی صورت میگیرد؟ واردات این محصولات توسط چه کسانی امکان پذیر است؟
ابتدا باید کمی راجع به اینکه به چه الیافی طبیعی اطلاق میشود اشاره کرد.

الیافی مانند پنبه، کتان،پشم، الیاف طبیعی معدنی و دیگر الیاف نایلون که منشا آنها فقط از طبیعت است و عناصر شیمیایی در ساخت آن دخیل نیست را الیاف طبیعی گویند. امروزه با توجه به اینکه محصولات تولید شده با این الیاف بسیار مورد اقبال عمومی قرار گرفته و برای جبران کمبود بازار بسیاری از تجار به واردات این الیاف روی آورده اند.