نمره گذاری نخ الیاف طبیعی نساجی

نخ الیاف طبیعی در صنعت نساجی، قدمت بالایی دارند و از مسائل مهمی که بر خرید و فروش آنها موثر واقع می شود، مسئله نمره گذاری آنها می باشد که در این مقاله به تشریحش خواهیم پرداخت.
نخ انواع گوناگونی دارد که اگر بخواهیم به دسته بندی اش بپردازیم، شیوه های مختلفی برای آن قابل ذکر است. مثلا منشا تولید نخ از عمده ترین مسائل جهت دسته بندی به شمار می رود. اما از نظر فیزیکی هم می توان نخ الیاف را تعریف نمود.
همان طور که می دانید نخ طبیعی از الیاف پلی استر حاصل می شود. حال اینکه الیاف طبیعی چگونه در کنار هم به تولید نخ منجر می شوند، می تواند حالت های مختلفی را شامل شود.

انواع نخ الیاف طبیعی

در کلی ترین حالت ممکن از نقطه نظر فیزیکی، می توان کنار هم قرار گرفتن الیاف نایلون را عامل برای تولید انواع نخ محسوب نمود.
گاه الیاف به صورت ممتد و ادامه دار به هم پیچ می خورند و نوعی از نخ طبیعی نساجی را نتیجه می دهند. گاه نیز الیاف ممتد و بدون بریدگی هستند و بدین شک از آنها نخ طبیعی درست می شود.
همین مسئله تفاوت هایی را ایجاد می کند. چه بسا تعداد الیافی که در تولید نخ به کار می روند نیز به ازای واحد طول، (یعنی یک متر) برای محصولات مختلف، تفاوت داشته باشد.

عامل دیگری که بر روی نخ الیاف نساجی و گوناگونی آنها دخیل است، سطح مقطع آنها می باشد که در این خصوص هم با یکدیگر می توانند تفاوت هایی داشته باشند. تمامی این موارد بر روی نمره نخ طبیعی، قطعا موثر خواهد بود.

نمره گذاری نخ الیاف طبیعی

دو شیوه کلی را به صورت عمده برای نمره گذاری نخ الیاف نساجی، مد نظر قرار می دهند که اکنون به معرفی شان خواهیم پرداخت. در هر دو شیوه آن چیزی که تعیین کننده نمره است دو کمیت جرم و طول هستند.
گاه مرسوم است که یک گرم از نخ طبیعی نساجی را گرفته و طول آن را می سنجند. در این صورت نمره نخ حکایت از طول آن در یک گرم را دارد.

روش دوم به طریق معکوس است. یعنی 1000 متر از محصول را گرفته و آن را وزن می کنند. این روش را مستقیم هم نامگذاری می کنند در حالیکه به روش اول غیر مستقیم می گویند. در روش مستقیم، نمره نخ دلالت بر وزن آن به ازای 1000 متر هست.