معرفی انواع الیاف طبیعی گیاهی

الیاف طبیعی به دو گروه بزرگ گیاهی و حیوانی تقسیم می شوند که قصد داریم در این نوشتار به معرفی انواع گیاهی آن بپردازیم.
الیاف، جمع کلمه لیف است که چند زیر شاخه مهم در نوع گیاهی آن می توان ملاحظه نمود.
با توجه به اینکه از کدام بخش گیاه برای تولید الیاف نایلون استفاده شود، نامگذاری آن متفاوت خواهد بود.
مثلا در مواردی، ساقه گیاه است که منشاء تولید الیاف طبیعی می شود. در چنین مواردی به محصول حاصل شده، الیاف ساقه ای می گویند.
البته همه الیاف گیاهی، ساقه ای نیستند. برای مثال می توان از پنبه به عنوان مهمترین لیف طبیعی دنیا اشاره کرد. این محصول در گیاه از بخشی تولید می شود که به عنوان محافظ دانه پنبه، پیرامون آن را گرفته است.

انواع الیاف گیاهی

اکنون که با دسته بندی الیاف پلی استر از نظر منشا تولیدشان آشنا شدیم، به معرفی چند مورد از آنها خواهیم پرداخت.
تعدادی از مهمترین الیاف طبیعی گیاهی عبارت هستند از:

  • الیاف پنبه
  • الیاف کتان
  • الیاف کنف

کاربرد این الیاف گیاهی خیلی وسیع است اما به صورت عمده، لباس الیاف طبیعی را با آنها می سازند زیرا از هر جهت برای این امر مناسب هستند.