قیمت الیاف طبیعی سلولزی ویسکوز

الیاف پلی استر ویسکوز نوع خاصی از الیاف طبیعی هستند که شیوه تولید آنها با دیگر انواع همانند نیست و از طریق کشت به عمل نمی آیند اما قیمت آنها خیلی مناسب تر می باشد.
هنگامی که از الیاف نایلون نام برده می شود، الیاف گیاهی به ذهن خطور می کنند که از طریق کاشتن، پرورش می یابند و در نهایت مورد استفاده قرار می گیرند که اما در حقیقت الیاف سلولزی یا ویسکوز از طریق فرآیند تخمیر است که به دست می آیند.
الیاف سلولزی که بیش از همه آنها را تحت نام الیاف ویسکوز می شناسند مصارف متعددی دارند اما ویژگی های آنها باعث می شود که شیوه مصرفشان به صورت خاصی انجام پذیرد.

ویژگی الیاف سلولزی ویسکوز

الیاف طبیعی ویسکوز طی فرآیند تخمیر تولید شده و استحکام چندان زیادی ندارد. همین خصوصیت آنها را در رتبه پایین تری نسبت به الیاف نخ پنبه قرار می دهد اما در مقابل، بیشتر ویژگی های دیگر آنها با نخ پنبه، تشابه دارد.

بر همین اساس الیاف طبیعی سلولزی قیمت پایین تری دارند و برای اینکه کارایی داشته باشند به همراه دیگر الیاف و به صورت ترکیبی، در تولید محصولات مختلف مخصوصا پارچه، استفاده می شوند. بدین ترتیب می توان الیاف طبیعی ارزان قیمت و خوبی را با تشابه زیاد به نخ پنبه داشت.