فواید بسیار خوب مصرف ید

به طور کلی مداخله طبق برنامه ریزی انجام شد. با این حال، انحرافاتی از پروتکل وجود داشت.

در ابتدا، مداخله برای نمک صورتی طبیعی برنامه ریزی شده بود، اما ما معتقدیم این مدت برای دیدن اثر مداخله بسیار طولانی است و به شش ماه کاهش یافته است.

از آنجایی که این یکی از مطالعات بدون بودجه است، ما نمی‌توانیم غلظت ید ادرار شرکت‌کنندگان را اندازه‌گیری کنیم و نتوانستیم وضعیت تغذیه را به عنوان یک پیامد ثانویه ارزیابی کنیم.

آخرین انحراف از پروتکل مطالعه این بود که مطالعه به دلیل بی ثباتی سیاسی در کشور که در جمع آوری داده ها اختلال ایجاد می کرد، هفت ماه از برنامه زمان بندی عقب ماند.

عواقب
پیامدها تغییر در میانگین نمره سه متغیر ترکیبی (دانش، نگرش و عملکرد) در مورد IDD و نمک دریایی بدون ید پس از مداخله بود. پیامد ثانویه طبق برنامه ما تغییر در وضعیت تغذیه ید شرکت کنندگان پس از مداخله بود.

متاسفانه به دلیل محدودیت منابع این کار انجام نشد.

تعیین حجم نمونه
حجم نمونه با استفاده از نرم افزار GPOWER 3:0 با در نظر گرفتن ضریب همبستگی درون خوشه ای (ICC)، میانگین اندازه خوشه، اندازه اثر مورد انتظار و قدرت مطالعه محاسبه شد.

ICC از مطالعات قبلی 0.04 در نظر گرفته شد [36، 37]، تعداد کل خوشه ها 24 با حداقل 27 شرکت کننده در هر خوشه و اندازه اثر مورد انتظار 0.29 بود.

اندازه اثر نمک یددار تصفیه شده مطالعات قبلی انجام شده در جنوب و شمال غربی اتیوپی برآورد شد [38، 39].

مطالعه در جنوب غربی اتیوپی گزارش داد که حدود 44.7٪ از پاسخ دهندگان دانش خوبی داشتند و 42.6٪ نگرش مثبت نسبت به مصرف نمک یددار داشتند [38].

به طور مشابه، مطالعه شمال غربی اتیوپی حدود نیمی از خانوارها (49.8٪) نمک اضافه شده را در آغاز و وسط تهیه غذا گزارش کرد (عمل نامناسب).

این بدان معناست که 50.2 درصد مابقی در پایان فرآیند پخت اضافه می شود (عمل مناسب) [39].

بنابراین، به احتمال زیاد منطقه مورد مطالعه فعلی ممکن است نسبت های مشابهی داشته باشد و ما برنامه ریزی کرده ایم که دانش خوب را از 44.7 به 74 درصد، نگرش مثبت از 42.6 به 72 درصد و عملکرد مناسب را از 50.2 به 79 درصد افزایش دهیم.

با این مفروضات قدرت 80 درصد برای تشخیص تفاوت در نمک دریایی KAP بین دو گروه با مشکل خطا α پیش‌بینی شد. از 0.05. در نهایت، 10٪ نرخ عدم پاسخ / انصراف مورد انتظار اضافه شد تا 652 به عنوان حجم نمونه برای کارآزمایی به دست آید.

 • منابع:
  1. Effect of nutrition education on iodine deficiency disorders and iodized salt intake in
 • تبلیغات: 
  1. با استفاده از قلم تراش می توانید حلقه ازدواج بسازید
  2. شرکت فروش مانتو شلوار ورزشی
  3. تولید کننده پارچه لگ مجلسی ایرانی
  4. خطرات ناشی از مصرف کشمش