این مطالعه از LCA برای در نظر گرفتن بارهای محیطی در مراحل چرخه زندگی از تولید مواد، تا ساخت و مونتاژ، از طریق استفاده، و مدیریت پایان عمر (EOL) برای روش‌های مختلف ظرفشویی خانگی استفاده می‌کند.

 این مراحل بر روی نرم‌افزار GaBi LCA مدل‌سازی شده‌اند و اطلاعاتی را از پایگاه‌های داده، بررسی ادبیات و داده‌های مشاهده‌ای ترکیب می‌کنند. 

بار چرخه زندگی کمی شامل انتشار گازهای گلخانه ای (کیلوگرم CO 2 e)، مصرف آب آبی (کیلوگرم آب)، پتانسیل محرومیت کاربر (m3) است .تولید زباله (کیلوگرم) و مصرف انرژی اولیه است.

هدف تجزیه و تحلیل حساسیت این است که محدوده احتمالی بار چرخه زندگی را که از تغییر رفتارها، منابع انرژی، و کمبود آب منطقه ای ناشی می شود، ثبت کند.

تجزیه و تحلیل LCC و تجزیه و تحلیل حساسیت برای ارزیابی هزینه روش های ظرفشویی استفاده می شود.