به راحتی با خوابیدن بر روی سرویس خواب استرس را درمان نمایید

الیاف مورد استفاده در لباس و ملافه دارای خواص حرارتی متفاوتی هستند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پارچه‌های نساجی بر خواب در شرایط دمایی مختلف محیط (Ta) انجام شد. هفده شرکت‌کننده جوان سالم (ده مرد) 9 شب تحت آزمایش پلی‌سومنوگرافی از جمله یک شب سازگاری قرار گرفتند.

شرکت کنندگان به طور تصادفی به هر یک از سه عامل دوتایی تقسیم شدند: لباس خواب (پنبه در مقابل پشم)، ملافه (پلی استر در مقابل پشم)، و Ta (17 درجه سانتی گراد در مقابل 22 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی تنظیم شده در 60٪). دمای پوست (Tsk) و دمای هسته (Tc) در طول دوره خواب کنترل شد. تأخیر شروع خواب (SOL) هنگام خوابیدن در پشم با روند افزایش زمان کل خواب و کارایی خواب در مقایسه با لباس خواب پنبه ای به طور قابل توجهی کوتاه شد.

در دمای 17 درجه سانتی گراد، نسبت مراحل خواب 1 (%N1) و 3 (%N3) و خواب حرکت سریع چشم بیشتر بود، اما %N2 کمتر از 22 درجه سانتی گراد بود.

اثرات متقابل (لباس خواب × Ta) SOL به طور قابل‌توجهی کوتاه‌تر برای پشم نسبت به پنبه در دمای 17 درجه سانتی‌گراد، اما %N3 کمتر برای پشم نسبت به پنبه در دمای 22 درجه سانتی‌گراد نشان داد. برای پشم در دمای 17 درجه سانتیگراد نسبت به دمای 22 درجه سانتیگراد، درصد N2 به طور قابل توجهی کمتر اما N3 درصد بیشتر بود.

هیچ اثر بستر بر روی خواب وجود نداشت. چندین متغیر دما، یافته های خواب را در یک تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام پیش بینی کردند و 67.8 درصد از واریانس در SOL و به میزان کمتر %N2 و %N3 را توضیح دادند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که لباس خواب نقش مهمی در نتایج خواب داشته و شرکت‌کنندگان در دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد بهتر از ۲۲ درجه سانتی‌گراد می‌خوابیدند.

کلمات کلیدی: پنبه، پلی استر، پشم، پلی سومنوگرافی، دمای پوست، دمای مرکزی بدن
قابل اعتماد و متخصص:
مقدمه
محیط حرارتی عامل مهمی است که بر خواب انسان تأثیر می گذارد زیرا تنظیم خواب ارتباط نزدیکی با تنظیم حرارت دارد. به عنوان مثال، شروع خواب معمولاً با کاهش دمای مرکزی بدن (Tc) و افزایش دمای پوست (Tsk) در قسمت دیستال شروع می شود تا گرما از هسته به محیط از طریق محیط پراکنده شود و باعث افزایش دمای دیستال – پروگزیمال شود.

گرادیان (DPG). 1،2 Tc در طول شب تا یک نادر به کاهش ادامه می‌دهد، در حالی که Tsk بالا باقی می‌ماند و افزایش Tc در پایان خواب مشاهده می‌شود.3 محیط حرارتی شامل دما، رطوبت و سرعت هوا بر خواب تأثیر می‌گذارد.

قرار گرفتن در معرض سرما به طور قابل توجهی باعث افزایش بیداری پس از شروع خواب (WASO) و خواب مرحله 1 (N1) و کاهش خواب مرحله 2 (N2) و حرکت سریع چشم (REM) در شرکت کنندگان نیمه برهنه احتمالاً به دلیل تغییر مکانیسم های تنظیم حرارت است.

تمرین، سرویس خواب مدرن از تولید به مصرف برای عایق‌سازی بدن و بهبود آسایش حرارتی هنگام استفاده در محیط‌های سرد عمل می‌کند، به طوری که متغیرهای خواب در محدوده دمای محیط (Ta) بین 13 تا 23 درجه سانتی‌گراد و 3 تا 17 درجه سانتی‌گراد تفاوت معنی‌داری نشان نمی‌دهند. ج.7 علاوه بر این، مطالعات تجربی قبلی، دمای گرما خنثی را بین 20 تا 22.2 درجه سانتی گراد در شرایط سرپوشیده تعیین کردند.

با این حال، این استراتژی منجر به افزایش هزینه های انرژی می شود. بنابراین، بهینه سازی لباس خواب یا ملافه یکی از استراتژی های مقرون به صرفه خواهد بود.

 

  • منابع:
    1. The effects of fabric for sleepwear and bedding on sleep at ambient temperatures of 17°C