اثر بخشی تخت نوزاد در خواب

هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی برنامه‌های توزیع تخت BBB در ارائه گهواره و کیت‌های خواب ایمن برای خانواده‌ها، و  ارائه آموزش در مورد کاهش خطر SIDS و مرگ و میر نوزادان مرتبط با خواب بود. .

منابع داده‌های این پروژه شامل بررسی تکمیل شده در زمان توزیع تخت نوزاد کنار مادر، قبل از تولد نوزاد (قبل از تولد) یا پس از تولد (پس از تولد) و یک نظرسنجی بعدی (که توسط محل توزیع یا پرستار مراجعه کننده تکمیل شده است) بود. .

تجزیه و تحلیل شامل آمار توصیفی متشکل از معیارهای گرایش و تنوع مرکزی، میانگین، انحراف معیار (SD) و خطای استاندارد میانگین (SEM)، محدوده، حداقل و حداکثر مشاهدات، میانه و محدوده بین چارکی بود.

مقایسه گروه‌ها برای داده‌های طبقه‌بندی شده توسط تحلیل‌های مقایسه‌ای طبقه‌بندی شده شامل مربع‌های کای و/یا آزمون دقیق فیشر و مقایسه گروه‌ها برای داده‌های پیوسته با تجزیه و تحلیل واریانس یا آزمون t و/یا آزمون کروسکال-والیس برای ارزیابی و درک روابط ساده، از جمله تعریف اول استفاده شد. اصلاح اثر سفارش

تجزیه و تحلیل دو متغیره، با استفاده از مربع کای یا آزمون دقیق فیشر، ارزیابی کرد که آیا نتایج با متغیرهای پیش‌بینی‌کننده مورد مطالعه مرتبط هستند یا خیر برای تمام آزمون های معناداری، آلفای 05/0 به عنوان سطح معنی داری استفاده شد.

قدرت و محاسبات اندازه نمونه
داده‌ها هنگام تحویل تخت نوزادی جمع‌آوری شد و یک مطالعه پیگیری کوچک‌تر بعدی بر روی بخشی از والدین انجام شد.

در مجموع 4786 والدین بررسی اولیه را در زمان دریافت گهواره تکمیل کردند. از این 3303 گهواره قبل از تولد و 1483 تخت بعد از زایمان تحویل داده شد در مجموع 1729 والدین نیز نظرسنجی پیگیری را تکمیل کردند و 92 نفر ویزیت بعدی در منزل دریافت کردند.

تقریباً 32 درصد از والدین در برنامه پس از تولد کودک تخت خواب نوزاد را دریافت کردند. از آنجایی که ما داده‌هایی را پس از تولد کودک و قبل و بعد از دریافت گهواره داریم، از این زیر گروه برای ارزیابی مستقیم تغییر رفتار استفاده شد.

بر اساس داده‌های ملی، پایه به اشتراک گذاری تخت شبانه 44 درصد برآورد شد.

ما انتظار داشتیم که برنامه توزیع تخت نوزاد این نرخ را به نصف کاهش دهد. حجم نمونه تخمینی مورد نیاز برای تشخیص نرخ واقعی 22 درصد در پیمایش پیگیری با قدرت 90 درصد در سطح معناداری 5 درصد، 47 بود.

از آنجایی که کل پیگیری شامل 1729 والدین بود، حجم نمونه بیش از اندازه کافی بود. تمام والدین در نظرسنجی بعدی در نظرسنجی اولیه وارد شدند.

از آنجایی که دریافت قبل از کالای خواب نوزاد و پاسخ‌های بعدی را نمی‌توان مرتبط کرد، مقایسه بین نظرسنجی‌های قبل از دریافت و پیگیری به عنوان مقایسه بین نمونه‌های مستقل تلقی شد.

  • منابع:
    1. Evaluation of Bedtime Basics for Babies: A National Crib
  • تبلیغات: 
  1. مرکز خرید پارچه لگ چرم نازک
  2. بهترین تولیدکننده تاپ ورزشی نخی زنانه
  3. بازار خرید و فروش ابزار دست دوم طلا سازی
  4. تقویت موی سر با استفاده از زرشک